Manuela Albutat

Medi­a­ber­atung Geldin­sti­tute, Versicherungsbetriebe

Winfried Eberl

Ver­lagsleitung
Geschäfts­führung AV-News
Pro­jek­tleitung Haus & Eigen­tum, Raif­feisen­blatt, KEY­ac­count, Lebensmittelhandwerk

Barbara Forster

Admin­is­tra­tion Geldin­sti­tute, Ver­sicherungs­be­triebe
Leser-/On­line­mar­ket­ing

Dunja Koelwel

Chefredak­tion Geldin­sti­tute, Versicherungsbetriebe

Thomas Noeske

Head of Media Sales Geldin­sti­tute, Versicherungsbetriebe