Winfried Eberl

Ver­lagsleitung
Geschäfts­führung AV-News
Pro­jek­tleitung Haus & Eigen­tum, Raif­feisen­blatt, KEY­ac­count, Lebensmittelhandwerk

+43198177110
w.eberl@agrarverlag.at

Johanna Kolbert

Admin­is­tra­tion Ver­lagsleitung
Medi­a­ber­atung Raiffeisenblatt

+43198177103
j.kolbert@agrarverlag.at

Ash Omrani

Grafik Lebens­mit­tel­handw­erk, Raiffeisenblatt

+4313103161415
a.omrani@agrarverlag.at